สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมภายในและร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงานอื่น จำนวน 3 กิจกรรม

1.ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี

2.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เฝ้าฯรับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

3.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เฝ้าฯรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี