สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู “ขยับกาย ต้านภัย COVID-19 ในยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การออกกำลังกายผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรมZoom)

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ