สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โดยนางสาวจุไรรัตน์ จริยธรรมานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาล จัดโครงการกิจกรรมวันรพี ปี พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และส่วนราชการต่างๆ ร่วมงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

image เอกสารแนบ