สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลแขวงขอนแก่นจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   ประจำศาลแขวงขอนแก่นจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๔” โดย นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนและนักศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ นายอนันท์ เลิศฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น นางกรุณา สิงห์คำป้อง ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงขอนแก่น และ นายวลงกรณ์ โสดาศรี  นิติกรกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงขอนแก่น ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทประจำศาลแขวงขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ