สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมภายในและร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2 กิจกรรม

1.ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์
2.ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี;