สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
Administrative Office of the Court of Justice , Region IV

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4

ศาลแขวงอุดรธานี จัดกิจกรรมภายในและร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2 กิจกรรม

1.ศาลแขวงอุดรธานีบรรยายให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี เกี่ยวกับการจัดวางแนวทางและวิธีการ ในการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560
2.ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”